Power Suppliers GPV

12V IP67 , REF.
Profil led Lipod - Kluś Design
Описание

GPV-12-12V IP67    60301

GPV-20-12V IP67    60302

GPV-35-12V IP67    60303

GPV-60-12V IP67    60304

GPV-75-12V IP67    60305

GPV-100-12V IP67  60306